Privacy Verklaring


Beauty Frame, gevestigd aan Hamstaat 18B 6041 HB Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Hamstraat 18B

6041 HB Roermond

http://www.beautyframe.nl/

+31 6 48647035

 

Nhu Nguyen is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty Frame.

Zij is te bereiken via info@beautyframe.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty Frame verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze database

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty Frame verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Afkomst (te zien op foto's)
 • Godsdienst of levensovertuiging (te zien op foto's)
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautyframe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty Frame verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Beauty Frame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beauty Frame neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Frame) tussen zit. Beauty Frame gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Salonized gevestigd aan de Herengracht 575 1017 CD te Amsterdam, Salonized biedt Beauty Frame een software aan ten behoeve van onder meer boekhouding, agenda-, klanten- en afsprakenbeheer en verwerkt in die hoedanigheid (bijzondere) persoonsgegevens voor de klanten van Beauty Frame. Indien Salonized kennis krijgt van een incident dat een (wezenlijke) impact kan hebben op de beveiliging van de Persoonsgegevens van de klanten van Beauty Frame, zal zij Beauty Frame daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en in alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen of te beperken. Salonized zal, voor zover redelijk, Beauty Frame ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aan zien van het geconstateerde incident.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beauty Frame bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Voor- en achternaam: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Adresgegevens: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Telefoonnummer: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • E-mailadres: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Geboortedatum: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Geslacht: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze database: tot 2 jaar na laatste contactmoment
 • Facturen: tot 5 jaar na laatste contactmoment i.v.m. de belastingdienst / belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty Frame verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beauty Frame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beauty Frame gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty Frame en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautyframe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauty Frame neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautyframe.nl.